Sabado, Agosto 18, 2012

PANALANGIN PARA KAY SAN RAFAELSi San Rafael ang Mayordomo ng Poong Diyos kaya ang taglay niya ay isda at tinapay.


PANALANGIN

Oh kamahal-mahalang Arkanghel San Rafael, kagamutan ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao, sa lubos na pagpapakumbaba ay ipinag-aamoamo namin sa iyo na ikaw nawa ay maging tulong at sakdalan ng lahat naming kailangan, at gamutin mo ang aming kaluluwa na lipos ng sugat ng mga kasalanan, at gamutin mo rin ang mga sakit at karamdaman ng aming katawang lupa, upang magkamit kami ng kaligayahan dito sa lupa at sa langit man, Siya Nawa.

ANTIFONA

Rafaele Principe ait: EGOSUM UNUS EX SEPTUM QUI ASTAMUS ANTE DOMINE TOBIAM QUE SECUN ILLUM INOVIT ET DEMONIUM APREHENDIT RELEGAVIT QUI ILLUD IN DESERTO.

ORATIO

Deus qui extua inefabile benitate Beatum Rafaelem fidelibus tuis beateribus doctorem male que habentibus medicum ab incie constituiste suppliciter rogamus ut nobis imflerentibus opendicte. Principes astantis patefacius semitam salutis et egretudinumtam anime quam corporis salutatem medicam conceda. Per dominum nostrum Jeusm Christum, Amen.

Oracion upang maligtas sa mga Sakit at Karamdaman

ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORIS ET ANIMAE

Si San Rafael ang Bantay kung araw ng Martes, kaya't siya ang dapat tawagan sa araw na ito.

ET CELIM ET CRUCEM ET CERGINEM