Martes, Pebrero 20, 2018

ESPIRITU MEDICA

AKLAT
NG
ESPIRITU
MEDICAPAMILIN:

MAHALIN AT PAKAINGATAN ANG AKLAT NA ITO AT HUWAG IPAPAHAWAK O IPAPAKITA KANINUMAN.

ANG KAPANGYARIHANG NAKAPALOOB DITO AY LUBHANG MAHIWAGA, AT GAMITIN SA KABUTIHAN AT PAGGANAP NG KALOOBAN NG DIYOS.AKLAT NG ESPIRITU MEDICA

PAMILIN SA MGA NAGTATANGAN
NG AKLAT NA ITO:

MAY 7 LAYUNIN NA NAIS KO PO SANA NA IPALAGANAP. ITO PO ANG LAYUNIN NG DEUS (GOD) PARA SA MGA NAGMAMAHAL SA KANYA.


ANG 7 LAYUNIN NG D.E.U.S.(G.O.D.)

1
ISABUHAY ANG TATLONG GINTONG SIMULAIN: MAKADIYOS, MAKABAYAN, AT MAKATAO

2
ISAGAWA ANG PAG-IBIG SA DIYOS, PANANAMPALATAYA AT PAG-ASA SA PAMAMAGITAN NG TIYAGA

3
ISAKATUPARAN ANG KABUTIHAN, KATUWIRAN, KALINISAN, KATOTOHANAN, KADALISAYAN, KALIWANAGAN, AT KABABAAN NG KALOOBAN

4
IPALAGANAP ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHALAN, PAGTULONG SA KAPWA, PAGMIMISYON, PAGLILINIS NG SARILI, AT PAGBABAGO NA PAUNLAD

5
MAGKAROON NG PAGGAGALANGAN, PAG-UNAWAAN, AT PAGMAMAHALAN SA ISA’T-ISA BILANG MGA KAPATID AT KAPWA-TAO6

MAGING DAKILA SA ISIP, SA SALITA, AT GAWA, PARA SA DIYOS, SA BAYAN, AT TAO

7
IPAGPATIBAY ANG KAUTUSAN NG DIYOS, TUMULONG SA PAGPAPAUNLAD NG KATAUHAN NG BAWAT KASAPI NG SAMAHAN, AT TUMUPAD SA ADHIKAIN NG DIYOS SA TAO


SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA MGA LAYUNING ITO, ANG ISANG NAGHAHANAP SA DIYOS AY MAKAKASUMPONG SA KANYA, AT HINDI PAGKAKAITAN NG KANYANG LIWANAG.

ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG SAMU’T-SARING MGA KARUNUNGAN AT KAALAMANG HALAW SA NAPAKARAMING MGA AKLAT NA SULAT-KAMAY NG HINDI MGA KILALANG MGA MAY-AKDA.

ITO PO AY AKIN PONG NILIKOM AT ISINULAT SA AKLAT NA ITO UPANG MAGING TULONG PO SA MGA TAONG NAIS NA TAHAKIN ANG LANDAS NG PAG-EESPIRITUAL, AT UPANG MANATILI SA ATIN ANG MGA ISINULAT NG ATING MGA NINUNO UPANG HINDI ITO MABAON SA LIMOT.

AKIN PONG IPINANALANGIN NA SANA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY DIWANG MAKADIYOS, AT MAKATAO. SANA PO AY GAMITIN PO NINYO ANG AKLAT NA ITO SA KABUTIHAN.

KUNG ANO PO ANG ATING ITINANIM, AY SIYA NATING AANIHIN.

KUNG ANO ANG ATING GINAWA SA KAPWA, AY BABALIK DIN SA ATIN.

WALA PONG TAKAS ANG SINUMAN SA BATAS NG KALIKASAN, AT SA BATAS NG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS.


ANG AKLAT NA ITO AY GINAWA UPANG MAKATULONG SA INYO NG MARAPAT SA BUHAY.

MAY TAGUBILIN LAMANG PO AKO UKOL SA AKLAT NA ITO. SIKAPIN NINYONG INGATAN ITO AT HUWAG PAHAHAKBANGAN. HUWAG NINYONG DALHIN SA MGA LUGAR NA MARAMING BASURA, O PALINGKURAN NA NAKALANTAD.

ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO.

ANG MGA ORACIONG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO AY MAY MGA BATAS NA SINUSUNOD. ITO ANG MGA SUMUSUNOD:

1. GAMITIN ANG MGA ORACION SA TAMANG PAGKAKATAON AT SA TAMANG PAGGAGAMITAN.

2. HUWAG BABANGGITIN ANG MGA ORACION SA WALANG KABULUHANG MGA BAGAY.

3. MAY MGA HABILIN ANG BAWAT ORACION- TUPARIN ANG MGA BILIN NA ITO UPANG MAGKAMIT NG BISA ANG MGA ORACIONG NABANGGIT.

4. HUWAG ITUTURO ANG NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ANG NAGTURO ANG MAGPAPASAN NG KAPARUSAHAN SA MALING PAGGAMIT NG MGA ORACION NG AKLAT NA ITO.

5. GAMITIN HANGGANG MAAARI, SA PAGGAWA NG MABUTI ANG NAKASAAD SA AKLAT NA ITO, UPANG UMANI KAYO NG MAGANDANG SUWERTE, MAAYOS NA PAMUMUHAY, AT BUHAY NA MAY LIGAYA AT KAPAYAPAAN. KUNG ANO DAW ANG ITINANIM, AY SIYA RING AANIHIN.

6. HUWAG PAHAHAWAKAN AT HUWAG IPAPAKITA SA TAONG WALANG LIHIM.

7. MATUTONG MAGING PASENSYOSO

8. MAGING MALILIMUSIN SA KAPWA

9. INGATANG HUWAG MAGBIBIGAY NG IKASASAMA NG LOOB NG KAPWA-TAO

10. MAGING MAHABAGIN AT MAPAGMAHAL SA KAPWA

11. HUWAG IPAGKAKAIT ANG TULONG SA KAPWA KUNG ITO AY NASA KAKAYANAN MO NA MAIPAGKALOOB- TULAD NG PANGGAGAMOT ESPIRITUAL.

PAUNAWA: ANG BANGGIT NG ORACION AY 3X PABULONG O SA ISIP LAMANG UUSALIN
AKLAT NG ESPIRITU MEDICA


PANALANGIN

ISINASAGAWA BAGO MATULOG AT PAGKAGISING:

3 AMA NAMIN
3 ABA GINOONG MARIA
3 SUMASAMPALATAYA
3 LUWALHATI

ISUNOD ITO

1
ANIMA CHRISTI, SANCTISSIMA.

SANCTIFICAME CORPUS CHRISTI.

SACRATISSIMUM SALVAME.

SANGGUIS CHRISTI, PRETIOSSISIME
INEBRA ME.

AQUA LATERIS CHRISTI,
PURISSIMA MUNDA ME.

SUDOR VULTUS CHRISTI
VIRTUOSISSIME SANA ME.

PASSIO CHRISTI PIISIMA COMFORTA ME.

O BONE JESUS, CUSTODE ME.

INTRA VULNERA TUA AB SCONDE ME.

NON PERMITTAS ME SEPARARE A TE.

AB HOSTE MALIGNO DEFENDA ME.

IN HORA MORTIS--VOCA ME,--
JUBE ME,--VENIRE AD TE,--

ET PONE ME JUXTATE UT CUM
ANGELIS ET ARCHANGELIS TUIS

LAUDEM TE PER INFINITA
 SAECULA SAECULORUM.
AMEN

ANIMA DOMINUS DEUS SABAOTH
CHRISTE JESUS JESUS JESUS
CORPUS CHRISTE

ATUM—PECATUM---EGOSUM---
JESUSALEM---BARSEDIT
LAVAVE ME  SALVAME

*
2
CAIT CAIT, DEUM DEUM, EGOSUM
SISAC, MANISI PISAC, LISAC MAGNISI PISAC.

JIA-HUA-HOW-HAUM

SPIRITUM SANCTUM MITAM,
BENEDICTUM EGOSUM,
SPIRITUM GRATIAM SANCTUM MEI MEAM
DEUS MEORUAM DEUS MORUM
MECUM-VENITE EGOSUM
FORTITILLO SUSPENDIDO
EGOLIS EGOLIS EGOLIS
NIVIT PACEM ADORABIT
DEUM PATREM BONUM RIGSIT
EGOSUM GAVINIT DEUM

SPIRITUM SANCTUM MITAM,
BENEDICTUM EGOSUM MICAM,
VIRGUM GRATIAM SANCTUM MEORUAM,
MECUM-VENITE EGOSUM MATAM AVE MARIA,
AVE MARIA, MECUMVENITE EGOSUM MACAM

QUIP QUAP QUIAP SICUT DEUS
ANIMASOLA

3
VENI, SANCTE SPIRITUS,
JIA-HUA-HOW-HAUM

REPLE TUORUM CORDA FIDELIUM,
ET TUI AMORIS IN EIS IGNEM ACCENDE.

VENI SANCTE SPIRITUS,
ET EMITTE COELITUS LUCIS TUAE RADIUM.

VENI PATER PAUPERUM,
VENI DATOR MUNERUM,
VENI LUMEN CORDIUM.

CONSOLATOR OPTIME,
DULCIS HOSPES ANIMAE,
DULCE REFRIGERIUM.

IN LABORE REQUIES,
IN AESTU TEMPERIES,
IN FLETA SOLATIUM.

REPLE CORDIS INTIMA TUORUM FIDELIUM.

SINE TUO NUMINE,
NIHIL EST IN HOMINE,
NIHIL EST INNOXIUM.

LAVA QUOD EST SORDIDUM,
RIGA QUOD EST ARIDUM,
SANA QUOD EST SAUCIUM.

FLECTE QUOD EST RIGIDUM,
FOVE QUOD EST FRIGIDUM,
REGE QUOD EST DEVIUM.

DA TUIS FIDELIBUS,
INTE CONFIDENTIBUS,
SACRUM SEPTENARUM.

DA VIRTUTIS MERITUM,
 DA SALUTIS EXITUM,
 DA PERENNE GAUDIUM.
AMEN. ALLELUYA.


4
DEUS
ESPIRITU
SANCTO
EXCELSUS
MEORUAM
POTENS
INSUPERATOS
TETRAGRAMMATON
EPFICAX
ROSOR
NOMEN
VERBUM
SANCTIFICATOR

5
JEHOVA
LOCULENTUS
IMPERINTAS
PRODIGIOSUS
OMNIPOTENS
MUNDI
POTENS
SALSI
POTENS

6
ADONAY
ARCHUS
AGERATUS
ATHANATUS
ABBA
ANIMATOR
ABDIAS
ANIMAEQUIOR
ALTIPOTENS

KYRIE ELEISON

7
IESUS
VERBIGENA
EMMANUEL
ALPHAS
MESSIAS
RABBI
SALVATOR
AGNUS
DEI

8
ADORATUR
CHRISTUM
DOMINUM
UNUBERSUM
DEUM
URGUM
MATUM

9
ACDUDUM
GOVERNATUM
NAZARENUM
UNIBERSUM
SUMICAM
DEIRIT
ERCAM
IGNUM

10
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM


11
SANCTA ANIMASOLA,
 SOLONG LIWANAG NG DIYOS AMA,
ILAW NG TATLONG PERSONAS,

AKO PO AY LUKUBAN MO NG
MALABAY NA PAKPAK MO,
NG AWA MO PO’T SAKLOLO.

SANCTUS DEUS,
SANCTUS FORTIS,
SANCTUS IMMORTALIS,
MISERERE NOBIS.

DEUS ANIMA SOLA.

CORMAC. OORMAC. AORMAC. A.

DEUS ANIMASOLA.

EEMAE. EEVAE. EECMACTE.
EAEYE. EAEYOC. EAMAE.

SANCTI PATER
OLTAP

REX MUNDORUM


12
ANIMA SANCTA ANIMASOLA
ANIMA SANCTA LUMAYOS
ANIMA SANCTA BROSABAT
ANIMA SANCTA BROSABATOR
ANIMA SANCTA BRO ADONAY


13
AOC. EUM. OM. UAUM. AUC. TIRAC. TIRIM. SITIMITIS. TISIMISIT. MISIMISIM. PER OMNIA SANCTISSIMA NOMINA:

EL. ELI. ELEIM. ELONO. ELEREYE. MANUEL. SABAOTH. SOTER. TETRAGRAMMATON. AGLA. AGIUS. OTHEUS. ISCHIROS. ATHANATOS. ELEYSON. IGMAS. JEHOVA. YCO. ADONAY. SADAY. OMONCION. ALPHA ET OMEGA.

SET TIVI. PROPICIOUS. CLEMENIS. ET SALUS. ET LIBRE TE.
NOR. NOS. NOD. EIOUA:

GALGAPNANIGAL
GANLAPNANIGAN
GALPANGANIGAN
GANPANNALIGAN

AUC. GOMAC. AUC. SGOMA. AUC.
VIJEYJEYJEPMA.

AEUIA. AEOUI. OUIEA.


SUSI NG PANGGAGAMOT:

ITO ANG DADASALIN KUNG IKAW AY MANGGAGAMOT NA:

GALGAPNANIGAL AYUDAD ME.
VIJEYJEYJEPMA VENI CREATOR SPIRITUS,
MENTES TUORUM VISITA.
INTE SUPERNA CREASTI PECTORI
ALTRIUNI DOMINI DEI

SAKA ISUNOD ANG ANUMANG ORACION NA GAGAMITIN SA PANGGAGAMOT


PAG-ALAM KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT


UNA SA LAHAT AY BANGGITIN ANG ORACIONG ITO UPANG HINDI MAKATAGO AT MAKATAKAS ANG ESPIRITUNG NAMIMINSALA SA TAO KUNG SAKALI NA MAYROON:

ABISTE ABITE ABITEM
AMPILAM GOAM
AMPIC MIBEL GAYIM
JESUS EXEMENERAU.

NON NOBIS DOMINE
NON NOBIS SED NOMINE
TUO DA GLORIAM


TIGNAN SA PUYO ANG TAO AT SABIHIN SA SARILI ANG:

VENIT SPUNSAME ET SEMPER TEODORUM


ILIPAT ANG TINGIN SA NOO AT BANGGITIN SA SARILI ANG:

ARAM ACDAM ACSADAM ADONAY


 IPAGDIKIT ANG DALAWANG KAMAY NA PANTAY SA GUHIT NG PALAD NG KAMAY, AT NG MGA LINYA SA KALINGKINGAN.

BANGGITIN ANG ORACIONG ITO UPANG HINDI MAKAPAGTAGO ANG ESPIRITUNG NAMIMINSALA:

SADAC SIDAC SUDEM
UNUM PASIM JESUS

PAG HINDI PANTAY ANG KALINGKINGAN, AY MAY ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN ANG MAYSAKIT.

IYO SIYANG LAGYAN NG ROSARYO, O KUWINTAS SA KALIWANG KAMAY AT IPAHAWAK ITO SA KANYA NA ANG LUBID NG KUWINTAS AY NAKAIKOT SA KANYANG KALIWANG KAMAY.

ITO ANG IYONG SASAMBITIN AT IHIHIP SA ROSARYO O KUWINTAS BAGO ILAGAY SA KANYANG KAMAY UPANG HINDI MAKAALIS ANG ESPIRITUNG NAMIMINSALA:

OCTAM TUAM
OCTAM IMMACULATAM
OCTAM MURIAM

INRI
NIIR
RIIN
IRNI


PARA MAKUMPIRMA KUNG MERON NGA NA ESPIRITUNG NAMIMINSALA SA MAYSAKIT,
IBULONG ITO SA KAPIRASONG PAPEL AT IPATONG SA ULO NG MAYSAKIT, AT SIYA AY MABIBIGATAN


ANIMAM
SERITAM
EUTAC
SUANIMA
TUCSAM
SANCTISSIMAM
SAGRADITAM


ISANG PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRITUAL ANG TAO AY IHIHIP ITO SA TUBIG NG TATLONG BESES AT IPATIKIM SA TAO.

CRISTAC ORTAC AMINATAC
HOCMITAC AMINATAC HIPTAC

KUNG ANG LASA NG TUBIG AY MAPAIT, MASAKLAP, O MAG-IBA ANG LASA SA KARANIWAN AY MAY ESPIRITUNG NAMIMINSALA SA KANYA


KUNG WALA KA NANG DUDA NA NAEESPIRITU ANG NASABING TAO, AY ITO ANG IBULONG SA HARAPAN NG TAO NG 3 BESES:

MACAM MATAM MEAC
MECALERNAM
SANTUM SANCTAM

EGOSUM ARDAM
GAVINIT ARADAM
DEUS ADRADAM

KUMUHA NG PALITO NG POSPORO AT IBULONG ITO NG 3 BESES:

AC. ACDU. ACDUM. ACDUDUM.

IPITIN NG POSPORO ANG DALIRI NG PAA NG SINASAPIAN, ITO AY MASASAKTAN NG LABIS.

TANUNGIN MO KUNG SINO SIYA, KUNG IBA ANG ISINAGOT NA PANGALAN AY TANUNGIN MO KUNG BAKIT NAMIMINSALA.

MATAPOS MATANONG AY IPAPANGAKO MO ANG NASABING ESPIRITUNG NAMIMINSALA NA PAGALINGIN ANG NASABING TAO, AT HUWAG NA BUMALIK. IPAPANGAKO MO SA NAMIMINSALANG ESPIRITU NA KUNG SAKALING BUMALIK SIYA SA NASABING TAO, AY ANG PALITONG GINAMIT SA PAG-IPIT SA KANYA AY BABAKLIIN, AT ANG MANGYAYARI SA KANYA AY MAWAWASAK AT MAMAMATAY SA GANOONG PANGYAYARI.

PAG PUMAYAG ANG NASABING ESPIRITU AY TANGGALIN NA ANG ROSARYO SA KAMAY NG TAO AT TIGILAN NA ANG PAG-IPIT SA PAA.

MAGHINTAY NG ILANG SANDALI AT TIGNAN ANG KAMAY. KUNG PANTAY NA ANG KAMAY AY UMALIS NA ANG NASABING ESPIRITUNG NAMIMINSALA.


MAAARING IPANG-IPIT ANG SUSI SA PAA NG MAYSAKIT O ANG BALAHIBO NG MANOK O IBON.

ANG MGA IBA PANG PUWEDENG IBULONG NA ORACION SA MGA KASANGKAPANG PANG-IPIT AY ANG MGA SUMUSUNOD:

1
SANCTUS DEUS,
SANCTUS FORTIS,
SANCTUS IMMORTALIS,

PANIS TUDRAM NOM VETRATIS TUI DARI QUIT QUI LAMURIT VIVA VIVA VICTORIA

2
GLORIAM DEUS DEI SABAOTH
TEMPOC TUDITAD ELOIM
BEATI MET PHU

3
DEUM VERATI MITIM
CORDIAM PHU

4
NAC SIDAC PAC
TUIS QUIT UT
DEUS PHU

5
ABBA
ABBAUB
ABBAUMAL

6
UDAC DARAC
ARAYCABAL
SINAC RAMAC
LARDIN
ASARI
PUSPULATI

7
NOCCOR SANCTI
TACTAC BERBAR
PIAT MACAL
OPERATUS
CAR CAR PUS
ADOC JESUS JUCAC
APOLATE MICAC

8
CUTUTUM BERMEULATO EGOLOB
RIT LERUIT ACUM SATERSIT
VERTUS SURBOM

9
ABRAPAM JUB ADALIB
SASANO AMANO RIRICSIO
PUSIM BIRIGDIM MACAB
SARBAM PUISISIRIA
ADOC SIJUER ROA SALIBO

10
BALASOC MAKIAT MAIGSAC SABAC
EGOSUM COVERATIS VERBUM BULHUM
PUARAM NABARAC MATAM
REBOBUME FACTUM MEHA SATARAS

11
SALVA LARAY CABAL BERBAR
PIAT MACAL OPERATUS
GALGAR PUS ADOC JESUS

12
PINCUIM RAFEER ARARAM ARCEMEDIM
SUBTIHOY MIDAD INSALIDAD QUILIMIDAD
HIC LIUM

13
PATSULISUL
RABARNAS

PATSULISUL
BARBANAS

PATSULISUS
BABARNAS

14
RUSIT
LAUSIT
ELEUSIT


15
JESUS SUBICAR LAY DEUS INUCAR
DEUS MITAM NACCIUNEM YNACUTIM
SAMONAC TIMACTIMRAM MARMALEUM


16
SYT DE SYT DE LUTOP LUMAYUS
GRAGAR ABDIG SANCTO OMO DEDADOG
SALINDANG BAYOY JUB JUCAC VERBUM

17
SALVUM FACTUM NOBIS EGOSUM
ATARDAR CASFACTUSI CASTUSI

18
MAGSIAS BULHUM
EXNEVE HOROMOHOL
PACTENIT EGOLHUM
LAMUROC MILAM

19
EGOYUT UT HUM HOGSNO DEUS.

JAC HICLIUM SATARAS
PUER PHU

20
ARAM ACRAM ACRARAM
DUBIC


ANG MGA ORACIONG ITO AY MAGAGAMIT SA PAGPAPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU SA TAO AT NAKAPAGPAPALIWANAG NG ISIP

IBULONG SA KAMAY NG 3 BESES, ITAPAT ANG KAMAY SA MAYSAKIT NA HINDI DUMIDIKIT SA KATAWAN NG MAYSAKIT MULA ULO, HANGGANG SA BUMABA SA MAY TALAMPAKAN.

KUNG ITO AY GUMAGANA AY MAKAKARAMDAM ANG PASYENTE NA MAY LUMALABAS NA MALAMIG O MAINIT O MALAHANGIN SA KANYANG KATAWAN:

1
CURATIS VERBUM QUIA EGOSUM
JESUS EGOSUM MARIA TRAJOME

2
OBRO
PERSO
APOCALIP
YDMUNDI
URNEBRAR
ORNELIS
LINEGER

LUXIM MURIM
PHU

3
AEMAE AELIE AEO-OC
MADMEO ACBIUS ROUDAE
PHU

4
SERICAM
SERIORUM
SURTIS
SURTIS

MICCIONEY
SECATUM
HUC DEI
HUM PHU

5
TUS METUS GUBATUM
AC ECCELURATUM
EGUM PHU

6
MATAM MACAM MITAM MICAM
MAGUGAB
MARIAGOB MAGOB

7
AC MEORUAM
MEORUAM JAC

8
EGOBAT
EGOBET
EGOLHUM
MEORUAM

9
ADORABIT
MANUMDABIT
AMAMAAMAAM
MAAMAAMAAM

10
SUAMBIT
PECABIT
JESUS
MARIA
YSOSALIME

11
VADE RETRO SATANAS
JESUS EGOSUM

12
MURMURLUM
MURMURTUM
MURCIATUM
UPH MADAC
ABO NATAC
EMATA NATAC

13
ZAMA ZAMA
OZZAI
RACHMA
ZAMA
OZZAI


ITO NAMAN ANG INIHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT UPANG UMALIS ANG MASASAMANG ESPIRITU SA KANYA:

1
AL EL SADAY
ALOHAYIM
ADONAI
AGLA

2
SUBTIHOY MIDAD
INSALIDAD
QUILIMIDAD

3
MITAM MATAM MICAM
AMICAMEAMITAM
MACMAMITAM
MAEMPOMAEM
MAUMPUMAIL
MALAMUROC
MILAM

4
LUTME
ESMATIBAL
SALUTIS
GENTELISE
MICAM
LAMUROC
MILAM
EGOSUM
AH
PHU


ITO NAMAN ANG ISUSULAT SA PAPEL AT IPANGKUKUWINTAS O DADALHIN NG MAYSAKIT SA KATAWAN UPANG HANGGA’T MAAARI AY HINDI NA MAGBALIK ANG MGA ESPIRITUNG NAMIMINSALA SA KANYA.

MAMILI ALINMAN SA MGA SUMUSUNOD:

1
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

2
ADONAY
DORANA
ORADAN
NADARO
ANAROD
YANODA

3
MISEGEP
ODILAVI
UMROVAC
MUTRIGO
ANOINEL
UDIDILI
MISETIS

4
MATAM
ARICA
TIVIT
ACIRA
MATAM

5
MACAM
AVORA
COTOC
AROVA
MACAM

6
MITAM
IDUNA
TUSUT
ANUDI
MATIM

7
MICAM
IKEMA
CEPEC
AMEKI
MACIM

8
MORAM
OLEVA
RIVIR
AVELO
MAROM

9
OBRO
PERSO
APOCALIP
YDMUNDI
URNEBRAR
ORNELIS
LINEGER

10
CHRISTUS
SANCTA
TRINITAS
OMO
DAUB
JESUS

11
AEMAE
AELIE
AEO-OC

HECOUA-
QOE-HEO-EOC

12
ELOHIM
EL SHADDAI
EL ELYON

13
JEHOVAH SABAOTH
JEHOVAH SHAMMAH
JEHOVAH TIDKENU
JEHOVA NISSI


ITO NAMAN ANG PARAAN NG PAGBABASBAS NG PAPEL NA SINULATAN NG ORACION UPANG MAGKAROON NG BISA:

MAGSINDI NG ISANG PUTING KANDILA

MANALANGIN NG ISANG AMA NAMIN, ABA GINOONG MARIA, SUMASAMPALATAYA

AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO:

EGOSUM PATER GENTILE
DEUM QUIOMCICIO

EGOSUM PATER FILII DEI
ACDUDUM

ADORATUR
CHRISTUM
DOMINUM
UNIVERSUM
DEUM
URGUM
MATUM

EGOSUM SPIRITUM SANCTUM
PARACLITUM

AMPILAM
GOAM
EXEMENERAU

IPAGKALOOB NAWA ANG BASBAS AT BUHAY SA ORACIONG NAKASULAT SA PAPEL NA ITO UPANG MAGING KASANGKAPAN ITO LABAN SA MGA MASASAMANG ESPIRITU

DAB SI CRISTARI TARI
TUCUCULICL LA CULUAC

PAX DOMINE SIT SEMPER
VOBISCUM

ET CUM SPIRITU TUO

JAH AHA HAH

HECOUA-QOE-HEO-EOC

JOHAOC
ABHA
HICAAC
AERESIT
HOCTACSIT
ALIMIRACTIM
HOCMITAC
AMINATAC
HIPTAC

JAH-AHA-HAH

(HIPAN ANG PAPEL NA GAGAMITIN NA PANGONTRA, TUPIIN AT BALUTAN NG TELANG PULA UPANG GAWING KALMIN O KUWINTAS)PAGTATAWAS

ANG PAGTATAWAS AY KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAG-ALAM NG SAKIT NG ISANG TAO. ITO AY MAGAGAWA SA MARAMING PAMAMARAAN.

1
PAGTATAWAS GAMIT ANG BOND PAPER

KUMUHA NG ISANG BOND PAPER.
GUPITIN ITO SA 4 NA BAHAGI.


LANGISAN NG PA-KRUS ANG NOO NG MAYSAKIT

IBULONG SA BOND PAPER ANG ORACIONG ITO:

CRISTAC ORTAC
AMINATAC HIPTAC

SAKA IDANTAY ANG IKAAPAT NA BAHAGI NG BOND PAPER SA NOO NG MAYSAKIT

TIGNAN KUNG ANO ANG PORMA NG PIGURA NA LUMABAS SA BOND PAPER.

ANG PAPEL NA ITO AY IPAUNAN SA MAYSAKIT.

KINABUKASAN AY IPASUNOG
ANG NASABING PAPEL.


2
TAWAS NA GAMIT ANG PAPEL

IHIHIP ITO SA PAPEL NA WALANG SUGAT.

BUCOLUM
BALALAM
BIAM-AM
DIDIC
DIO
DIO
JESUS

IPAKITA SA MAYSAKIT KUNG MAY MAKIKITA.

KUNG NAEESPIRITU AY MAKIKITA NYA KUNG SINO ANG MAY GAWA NG SAKIT NYA


3
TAWAS SA PAMAMAGITAN NG KANDILA

IPAHAWAK ANG 3 KANDILA SA PASYENTE.

MATAPOS ANG 7 MINUTO AY HATIIN ANG 3 KANDILA SA TIG-3 PIRASO BAWAT ISA. TUNAWIN ANG KANDILA.

ITO ANG ORASYONG BABANGGITIN HABANG TINUTUNAW ANG KANDILA:

CRUZ SANCTI PATER BENEDICTI

EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR

CRUZ SACRA SIT MIHI LUX
NON DRACO SIT MIHI DUX

VADE RETRO SATANA
NUNQUAM SUADEAS MIHI VANA
SUNT MALA QUAE LIBAS
IPSE VENENA BIBAS

MATAPOS MATUNAW ANG MGA KANDILA AY IBUHOS ITO SA PALANGGANANG MAY TUBIG NG DAHAN-DAHAN.

PATIGASIN ANG KANDILA AT LALABAS ANG DAHILAN NG PAGKAKASAKIT NG PASYENTE.

ITO AY IBALOT, AT LAGYAN NG ASIN, AT IPAHIGA SA MAYSAKIT.

MATAPOS ANG 3 ARAW AY IPASUNOG.
PANGGAGAMUTAN NG MALAYUAN

KAILANGAN MO NG PANGALAN, BIRTHDAY, ADDRESS NG GAGAMUTIN.

MAS MABUTI KUNG MAY LARAWAN AT MAY PERSONAL NA BAGAY MULA SA MAYSAKIT.

ITO AY ILALAGAY SA ALTAR.

MAGTIRIK NG ISANG PUTING KANDILA SA MAYSAKIT AT MAGDASAL NG MGA SUMUSUNOD NA PANALANGIN:

1- AMA NAMIN
1-ABA GINOONG MARIA
1- SUMASAMPALATAYA
1- LUWALHATI

ISUNOD ANG PAGBANGGIT
NG PANALANGING ITO:

OH DIYOS NA NAGBIBIGAY NG KAGALINGAN SA LAHAT NG KARAMDAMAN:

YAHOWAH EL RAPHA

AKO PO AY DINGGIN AT KAAWAAN ANG MAYSAKIT NA AKING PINAPANALANGIN NA SI

(PANGALAN NG MAYSAKIT)

NA IPINANGANAK NOONG

(BIRTHDAY)

NA NAKATIRA SA

(ADDRESS)

NA KASALUKUYAN NASA:

(LUGAR NA KINAROROONAN)

NAWA ANG INYONG AWA AY SUMILAY SA KANYA. KUNG SIYA PA AY NARARAPAT GUMALING SA KANYANG KARAMDAMAN, NAWA ANG PANALANGING ITO AY MAKAPAGPABILIS NG KANYANG PAGGALING. SA INYO KO PO IDINUDULOG ANG KANYANG KAGALINGAN SAPAGKAT IKAW PO ANG SIYANG PINANGGAGALINGAN NG KAGAMUTAN.

IN NOMINE PATRI SANCTI ET FILI SANCTI ET SPIRITUS SANCTE SAUCT SUM SPIRITU SANCTUM NATUM DEUS MEORUAM, SPIRITUS SANCTO DEUS MITAM, SPIRITUS SANCTI DIVINAE.

IN PRINCIPIO DEUS BATUM ET BATAM. PRINCIPIO ET REFUGIUM SANCTUM DIVINUM NATO MICAM IN SANCTI DEUS PERDONA SIN PECADO ORIGINAL. DESDE EL PRIMER EMPERITATIS ETI AEI ICA IAO SANCTI IN PRINCIPIO ANIMASOLA AC DEI AI CON DE LA LIMPIA IN TUI MEUM INFELIZ DEUM SACRA CRUZ CANORUM IMPERITATEM VINCIT VERBUM CRUZ SANCTI VERITATIS PAMULUM CRUZ INTREGATIONEM VINCIT PRIM RECATIONEM APRONUNCAT REX GLORIAM SANCTI DIVINI MITAM INSALTIVIS HUCCIUM HUCCIANIBUS DIVINI MICAM EDEUS TERRAM SANCTI PATER ABBA NOVUS NOVA PERMEDIUM SANCTI CRUCIS NARUM REX FIRMAMENTUM SANCTI CRUCIS APROMITAM REX ET CELIM CONCORDIAM TUTUM HUCCIUM CREVINIATUS TUIS DEUS ENERIUM OC DEUM ARIUM ET REFUGIUM ITAM DEUM FIRMAMENTUM LITERARUM ANIMA REXUM CRUCEM SANCTI ANIMA REYUM PATER NATUM SANCTI DEUS PURICERICTE ROMIRANO SITIIT TIRIIT CUTIITNE TURIVIVIRE CELEVICTE OS CORPORE SANCTI REX PIREROGATIAM MEARORUM PRUGATIONEM REX GLORIAM SANCTI DEUS IN DEUS EDEUS EGO DEUS TE DEUS PRUCTIUM INQUAMITE VADE RETRO COM-RECCIONEM SANCTI ANGELICAM ELIUM TUAM SEVETIERRAT CELUM:

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET ESPIRITUS SANCTI. PIAY MIRANO PAMOLATOR BENDITO LEGITATE ALABADO ET MULATUM SEA SANCTISSIMA ROSA MUNDI DEL ALTAR Y DE LA LIMPIA CELERIZA IMMACULATA NATO NATA CONCEPCION DE LA VIRGEN MARIA NATUM ET NATAM SENORA NUESTRA CONCEBIDA ET MULATUM MISTERIOSA SIN MANCHA SIN PECADO CELEVICTE ORIGINAL DE ESTE INSTANTE TURIVIVIRE DE SU SER SITIIT TIRRIT CUTIITNE NATURAL SIEMPRE JAMAS PURICERICTE NEMIS EGO NANIUM GANOROBAS ELENOI VACSI BAPTIMAN CARSIS LUMAYUS ICUS GATCHALIA EMITAM GATMALIA GATMAMOS ET CICI MATMA SANCTO YETOR NOMEN ME MAIGSAC YGULHOM ADVACSI ADIMANTE.

ORATIO

PETRAM
MATRAM
JESBAM
CRUCI
SAULI
BENEDICTE
BENEDICTOR
REX
DEUS
MISVIT
PATER
DOMINI
CIHIP

(KAHILINGAN)

CINCO VOCALES NA GINAGAMIT SA PANGGAGAMOT

1
GAMOT SA SAKIT SA BAGA

Ito ay uusalin at ihihip sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot.
Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito.
Usalin ang oraciong ito ng 3 beses.

AM. MABUCAM. HICSARAC. UMALEY. SPIRITU. DEUS. PATER.


2
GAMOT SA PAGPAPAGALING NG MGA SAKIT.

Ito ay uusalin at ihihip sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot.
Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito.
Usalin ang oraciong ito ng 3 beses.

EEVAE EEMAE ELOIM. LAMUROC MILAM. EGOTAC, ESBATAC.
SPIRITU MARAMATAM DEUS MATER.


3
GAMOT SA SAKIT NG ULO

Ito ay uusalin sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot.
Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito.
Ihihip sa tuktok ng maysakit.

Usalin ang oraciong ito ng 3 beses.

ITATEM, ORAPCIP. URCOP.
 IRESUMAD, IREMORIM, IREMORUMRUM.
LUMARAT LAUM.
AMPIC MIBEL GAYIM.
JESUS EXEMENERAU DEUS FILIUS.


4
SA KALAHATAN

1- AMA NAMIN
1- ABA GINOONG MARIA
1- SUMASAMPALATAYA

ISUNOD ANG KAHILINGAN

SAKA ISUNOD ANG ORACIONG ITO:

OC. CELIAM. ESPIRITU OD- MAEMPOMAEM PASIS.
AMPILAM GOAM EXEMENERAU.
DEUS SPIRITU SANCTO.


5
GAMOT SA SAKIT NG TIYAN

Ito ay uusalin sa tubig na pang-inom at sa langis na ipanghihilot.
Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng oraciong ito.

Usalin ang oraciong ito ng 3 beses.
Isulat sa isang papel at itapal sa tiyan.

URCAMITAM. SAEM.
AC. ACDU. ACDUM. ACDUDUM.
MITIM. SAT. TAT. MAT.
SANCTISSIMUM DEUS OMNIPOTENTEM.UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION:


Sambitin ito ng tatlong beses bago matulog sa gabi:


MATAM MACAM MITAM MICAM MATUM LUAM.
ABESOMI. ENDIGMOUMO. IGLASUMY. OMNIPAM. UCJAJE. AUM.

ADVENIAT REGNUM TUUM.
ADRA. EGOSUM. IRUC. OVUV. UTRONUM.
REX DEI.


KONTRA SA MANGKUKULAM

Magdasal ng:

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

isunod ang:

MURMURLUM
MURMURTUM
MURCIATUM

(7X)

Isunod ang:

SOLENSAAM
AMDATOR

(36x)

saka umihip sa isang basong tubig at inumin ito
At mawawala ang epekto ng ginagawa ng mangkukulam sa iyo


KONTRA SA ASWANG

Kung nakakain ng pakain mula sa isang aswang, ito ang pang-alis ng bisa ng pakain na ginamit sa iyo ng aswang.

Maghanda ng isang baso, lagyan ng pinigang kalamansi, 7 piraso, at 1 kutsarang suka.
Lagyan ito ng benditadong tubig.

Magdasal ng:

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito:

BATURA. PERAIA. PECCATURA.
BARNABAL. DARADAR.

(7X)

ihihip sa baso


isunod ang:

MAKAK
BEGETUOM

(36X)

saka ihihip ito sa baso

Ipainom sa napakain ng aswang ang kalahating baso nito.
Ang kalahati ay ihalo sa tubig na ipampapaligo ng napakain.

Lalabas ang anumang material na hayop tulad ng sisiw, insekto, etc. na may kinalaman sa pagsasalin ng pagkaaswang sa isang tao kung mayroon nito.


UPANG KASILAWAN NG MASASAMANG ESPIRITU AT MGA LAMANG LUPA


Magdasal muna ng panalanging ito

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

Usalin ang oraciong ito ng 7 beses saka ihihip sa tubig na iinumin at ipapaligo

LEISAC LEIGUR LEITUR
JESU CHRISTUM DOMINUM EGOSUM
DOMINUM NOSTRUM AMEN

(susi)

UPH MADAC
ABONATAC


UPANG HINDI TABLAN O PASUKIN NG MASASAMANG ESPIRITU AT PALIPAD HANGIN

Ito ang oraciong ihihip sa benditadong tubig o tubig na may konting asin:


JESU CHRISTUM AGNUS DEI
DOMINE DOMINUM DEUM
NOSTRUM EGOSUM EGOSUM EGOSUM
SALVAME


UPANG LUMAYO ANG KULAM SA KATAWAN NG MAYSAKIT


Usalin ito at ihihip sa tuktok ng maysakit.
Ito rin ay ihihip sa tubig na ipaiinom.
Isulat din sa isang papel at itapal sa sikmura.

MATAM, MACAM, MITAM, MICAM,
MACMAMITAM MAEMPOMAEM,
MAUMPUMAIL,
MALAMUROC MILAM,
MOUMAUM,
MOMOMOM


PAMBAKOD UPANG BUMALIK ANG ANUMANG URI NG TIGALPO SA TUMITIGALPO SA IYO

Bago umalis ng bahay ay magdasal nito

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

SIHAMAG
TALUAB
MIHURTAP

Isunod ang oraciong ito 3x:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS


PANLABAN SA IKINAKARGA NG MANGKUKULAM SA MAYSAKIT


Turuan na manalangin ang biktima ng kulam ng oraciong ito upang mapaglabanan ang pagkarga ng mangkukulam sa biktima nito:
1 ama namin

VADE RETRO ESPIRITUS MALOS IN NOMINE DEUS YAHWEH EL SHADDAI, DEUS EGOSUM DEI ACNUM EM EGO RETERREM SALIBAT CRATARES HISATER JAH AHA HAH
Ska isunod ang poder:

 BENEDICTAM  REENADICTAM  VENIT  MACULATAM
ELEBATE  ELEBILA  ELECULAPA  ELEBINA
EGRA EGRAYOM  EGROMIT  EREYSUM   AYISMOTUM
PODERAN MO AKO SA LAHAT NG ORAS .
Dasalin ito ng 3 beses pagkagising at 3 beses bago matulog


UPANG MAPIGILAN ANG MGA MANGKUKULAM AT MGA MANGGAGAWAY SA KANILANG GAGAWING PANGUNGULAM O PANGGAGAWAY

Usalin ito sa sarili sa lugar kung saan may mangkukulam o manggagaway ng 3 beses:

MACANEH
AROLUSE
DIRUCUN
ALUHULA
SERUROC
UNELIRA
LUSADAM

Saka paulit-ulit na banggitin ang susing ito habang nasa lugar
na may mangkukulam at manggagaway:

SOLENSAAM SALVAME


PANGKALAS SA KAPANGYARIHAN NG MASASAMANG ESPIRITU
UPANG MAWALAN NG BISA

Sambitin ito ng 3 beses saka ihihip sa tuktok ng maysakit:

SHADDAI. ADONAY. TETRAGRAMMATON. OTHEUS. REVECAM.
OBTENEMDUM-REYUM. PROTUAM. ELIUM. RUBIEL. ANGELI.
REYVERAM. OMNI. TIDEUM. AGLA. SABAOTH.


Ito naman ang susi na siya namang usalin ng 3 beses na ihihip sa tuktok ng maysakit:

SATOR OPERA ROTAS


SA PALIPAD- HANGIN
(PANGGAMOT)

DASALIN ITO NG 3 BESES

HELE-HELE PATER HILLA PAPTIUH EVOVE VACZ
EIGSAC MITUM BEHO BEHAB DEUS
YAW HOC XZA WHOC
ZX-ZUOW-XAIZ-X-XAT

SAKA IHIHIP SA ULO NG 3 BESES


IHIP SA ULO PANTABOY SA ESPIRITU


PAX DOMINE SIT SEMPER
VOBISCUM ET CUM SPIRITU
SANCTO EGOSUM

ACDUDUM

(IHIHIP PAKRUS)

PANGPATAY SA EPEKTO NG KULAM

magdasal nito

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

ETI ECTI PACTETOR AC-EXOS-ICAYAO
SARACTAM TEUMACTUM MARUCHAM


IHIHIP ITO SA ULO

MU-ULIM- JUM JUM+
HUMI+ CABIT+ AT MITAM MEI DEI


LABAN SA MASAMANG ESPIRITU AT MAPAMINSALANG MATA

Bago umalis ng bahay ay magdasal nito

1- Ama Namin
1- Aba Ginoong Maria
1- Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

ASPARASPES ASKORASKIS

PROBASCANOS PROBASCANION
FACINATIO FACINUM


PANGKALAS NG TIGALPO

Manalangin:

3-Ama Namin
3-Aba Ginoong Maria
3-Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses

LAYUSO
LACUSAY
ET VITA HUM

JESUS CUBSIX
PACMER EGOSUM

Ihihip ito ng 3 beses sa tuktok ng taong natigalpo.PANAULI SA NATIGALPO

Manalangin:

3-Ama Namin
3-Aba Ginoong Maria
3-Sumasampalataya

isunod ang oraciong ito ng 3 beses

RABIAM

isunod ang oraciong ito ng 3 beses

AZBUGA

isunod ang oraciong ito ng 3 beses

RETERREM
SALIBAT
CRATARES
HISATERGAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA.
MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.

BAGO MANGGAMOT AY MANALANGIN NITO:

3-AMA NAMIN
3- ABA GINOONG MARIA
3- SUMASAMPALATAYA

O DIYOS YEHOWAH RAPHA, AKO PO AY SAMAHAN SA PANGGAGAMOT. NAWA ANG AKING MGA GAGAMUTING PASYENTE AY MABIGYANG LUNAS SA TULONG MO PO.

AMEN


 JEVAM
HAVAM
SHALAM


SABA
HEOCA
CREIM


QUESO DEUS
MIAM


LAE
LOA
LIM


QUESO DEUS
LAMUROC


ZAV
ESAO
ZUTATIS


QUESO DEUS
MILAM


LUDEA
AREBIM
AHA


QUESO DEUS
JEHOVAH


SANTE
TATEM
MIHAM


QUESO DEUS
ADONAIS


YVAE DEI
LAO DEI
TRINITAM DEI

QUESO DEUS
ELOHIM


ABOCATIONE
SANCTE
EMAEM
SACRAM
TEOPO
SANTEN
SABAO


QUESO DEUS
AMPILAM GOAM EXEMENERAU


QUESO DEUS
MEORUAM


JEVAE
NONAS
JAO


QUESO DEUS
MALUMAYUS


JANAP
NAVAP
JUIS


QUESO DEUS

ESTAC
ENATAC
EGOSUM


EGOSUM
GAVINIT
DEUS


QUESO DEUS
YGMUNDI


AMINTAO
HISNATAC
AMINTAO


QUESO DEUS
OBREDEUR


AHAMY


CORMAC
ORMAC
AORMAC

AEMAE
AOEYE
AEYOC

QUESO DEUS
MILIMILI


N
ONI
N


NOANOS OMNIA
NOUPO
INEUM
NEHUM


QUESO DEUS
ENMINIUMCAL

AOE-UI

-Saka magsimulang maggamot


PANGGAGAMOT


ISULAT SA PARCHMENT NA PAPEL,
GAMIT ANG GINTONG TINTA.

GUPITIN ITO NG PARISUKAT,
CONSAGRAHIN, BUHAYIN, AT BINYAGAN.

MATAPOS GAWIN ITO
AY MAGDASAL NG TAIMTIM.

IBENDA ANG SIMBULONG ITO
SA PARTE NA MAYSAKIT.

KUNG PANGLOOB NA KARAMDAMAN
AY IBENDA ITO SA ULO NG MAYSAKIT.

IWAN ITO NG KALAHATING ORAS,
TAPOS AY MAAARI NANG TANGGALIN
 ANG SIMBULO.

HUWAG ITONG IPAPAHAWAK SA MAYSAKIT.

AMAIMON, ANG ISA SA MASASAMANG HARI NG MUNDO, ANG NAGPAPAANDAR NG MGA ORACIONG ITO NG SATOR.

ANG PANGALAN NIYA ANG SUSI SA MGA URI NG SATOR NA NAKASULAT SA BABA NITO

MGA GALIS AT SUGAT NA UMIIYAK

METSORAH
ELMINIMA
TMAROMIR
SIRGIONO
ONOIGRIS
RIMORAMT
AMINIMLE
 HAROSTEM


SA PESTE

RECHEM
ERHASE
CHAIAH
HAIAHC
 ESAHRE
MEHCER


TAMANG-HANGIN

ROKEA
OGIRE
KILIK
ERIGO
AEKOR


PANGLINIS ESPIRITUAL

BEBHER
ERAOSE
BARIOH
HOIRAB
ESOARE
REHBED


SA NAHIHILO/ UMIIKOT ANG PANINGIN

KADAKAT
ARAKADA
DAREMAK
AKESEKA
KAMERAD
ADAKARA
TAKADAK


SA MGA SAKIT NA HINDI MAINTINDIHAN

ROGAMOS
ORIKAMO
GIRORAM
AKOROKA
MARORIK
OMAKIRO
SOMAGOR


PANTANGGAL NG MGA SAKIT MULA SA SUMPA

HAPPIR
AMAOSI
PARAOP
POARAP
ISOAMA
RIPPAH


KAPANGYARIHAN SA PAGGAGAMOT

ISAULO ANG MGA SUMUSUNOD NA ORACION:

OMGER
COLESUM
TRAGUELA
URAMUT
SULTAM

SUSI: EXQUHERO-VENCYOHER

IBULONG ANG ORACIONG ITO SA ISANG BASONG TUBIG AT IPAINOM SA MAYSAKIT. MAAARI DING ISULAT ITO SA ISANG PAPEL AT ITAPAL SA BAHAGING MAY KARAMDAMANKAPANGYARIHAN SA PANLUNAS


PANGGAMOT SA BUNI, ANAN, PIGSA, AT KOLEBRA GAMIT ANG BAWANG O SIBUYAS.


KUMUHA NG SIBUYAS O BAWANG. HIWAIN ITO SA GITNA. KUNIN ANG KAPUTOL O KAPIRASO AT IBULONG ANG ORACIONG ITO NG 3X:


ANDRUM
BAITAM
OKSABO
TAGITANI
ESMYRA
MALTIMOHA-EBAOT


PAHIRAN ANG PARTENG APEKTADO NG 3 BESES PAIKOT SAKA ITAPON ANG SIBUYAS O BAWANG NA GINAMIT.
PAUNAWA

KUMONSULTA SA DUKTOR PARA SA MGA NATURAL NA KARAMDAMAN. ANG MGA FORMULAS AT MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY PARA SA PAGTULONG SA MGA MAYSAKIT AT HINDI ITO KAPALIT NG KONSULTASYON SA DUKTOR.

SAPAGKAT ANG MGA DUKTOR AY MAY MGA KAALAMAN SA SAKIT NA PANGLUPA, AT EKSPERTO SILA SA LARANGAN NG PAGGAGAMOT, MAS MAKABUBUTING KUMONSULTA SA KANILA PAG MAY KARAMDAMAN.

ANG MGA FORMULAS AT KARUNUNGAN NA NASA AKLAT NA ITO AY PANGTULONG UPANG MAPABILIS ANG PAGGALING NG MAYSAKIT. NGUNIT KUNG PABABAYAAN ANG SAKIT NA LUMALA, WALANG ANUMANG URI NG GAMUTANG ESPIRITUAL ANG MAKAKASAPAT UPANG PAGALINGIN ANG MGA GRABING SAKIT AT KARAMDAMAN NA NASA BINGIT NA NG KAMATAYAN, MALIBAN LAMANG KUNG ANG DIYOS MISMO ANG MAGKAKALOOB NG KAGALINGAN PARA SA NATURANG TAO.
PANGGAGAMOT GAMIT ANG MGA FORMULAS

MANALANGIN MUNA NG ISANG AMA NAMIN

ISUNOD ANG DASAL NA ITO:

JEM
UM
TEE

KORAM
EYOM
JENESIM
ENOWAM
BELORIM
KRISARAM
MOWEM
DESAM
ARATOM
AKSOM
OKRAM
BEKREAM


Saka isunod ang formula 9x

Ang formula ay maaaring ihihip sa tuktok, usalin habang naghihilot, ihihip sa tubig na ipaiinom o ipapaligo, pangtapal etc.


GAMOT SA IBA-IBANG SAKIT

LEKATUAM

-o0o-


GAMOT SA NAGTATAE

LEKATUAM 9x

-o0o-


GAMOT SA LAGNAT

LEKSEMOM 9x

-o0o-


GAMOT SA SAKIT NG NGIPIN

JELAMAROM

-o0o-


GAMOT SA BINAT


JUMIT 9x

-o0o-


GAMOT SA SAKIT NG ULO

GAGARIUM 9x

-o0o-


GAMOT SA SAKIT NG TIYAN

EKASELOM 9x

-o0o-


GAMOT SA ULCER

SEMSERAM

-o0o-


GAMOT SA SUGAT

DEUMAT

-o0o-

GAMOT SA KULEBRA

ESURAM

-o0o-


GAMOT SA LAHAT

ENEKOKAM
JEKTUM
PRAKTUM

-o0o-


GAMOT SA DAYA NG ENGKANTO

JEKSEREKIM

-o0o-


GAMOT SA TRANGKASO

EKTERAM 9x

-o0o-


GAMOT SA BINAT

ROSEM DOREM
JOKOUM ROSEM

-o0o-


GAMOT SA DISINTERYA

BAGAKA-AM

-o0o-


GAMOT SA NAPASOK NG LAMIG

ENEKTORIS

-o0o-


GAMOT SA BUKOL

TOMAKOMAT

-o0o-
GAMOT SA PUSO

JIRSAKUM 9x

-o0o-


GAMOT SA ANUMANG SAKIT

JALJARIDUM

-o0o-


PAGKILALA SA SAKIT NG TAO

JIBRIOMIM

-o0o-


PAGBUHAY NG PATAY NA ESPIRITUAL ANG DAHILAN NG KAMATAYAN

KRIKANIKAM

-o0o-


KONTRA MANGKUKULAM

SOLENSAAM

-o0o-


PANGDAGDAG SA DUGO

DAMATARAM

-o0o-


PANGBAWAS SA DUGO

DILATITOMAM

-o0o-


PARA SA NAULANAN AT NAINITAN

BAKLUMAM

-o0o-


MAGANDANG KALUSUGAN
 HABANG NAGMIMISYONKARIUKNIM

-o0o-


GAMOT SA ULCER

JEMOROM KRISUKAM

-o0o-


PROTEKSYON SA SAKIT

KRUSAKOM

-o0o-


GAMOT SA KUMBULSYON

JETATORIUM

-o0o-


GAMOT SA LEUKEMIA

BINATUROM

-o0o-


GAMOT SA NASISIRAAN NG BAIT

BAMSUMIM

-o0o-


GAMOT SA SINUSITIS

JILDAKMOTIM

-o0o-


PAGKILALA NG MASAMA O MABUTING ESPIRITU

DAMAT

-o0o-


GAMOT SA RAYUMA

BIMUKSUM 9x

-o0o-


GAMOT SA PAGSUKA NG DUGO

BISAK DIUMAT

-o0o-


GAMOT SA PAGHINTO SA NAGDUDUGO

BAKSELOM

-o0o-


GAMOT SA SIPON AT UBO

JORUTES
MARSENEX
MEKARAM
9 x
-o0o-


GAMOT SA HINAHANGIN

MASTERESTE

-o0o-


PAMPALIIT NG PIGSA

BAETATIM

-o0o-


GAMOT SA WALKING SICKNESS

BIMRUIMSUM

-o0o-


GAMOT SA SLEEPING SICKNESS

SULONG ROGAH

-o0o-


GAMOT SA SAKIT SA APDO

SAGEROSEAM
REKTOM
JETOM

-o0o-


GAMOT SA PYORRHEA


JERAMAM

-o0o-


PAGTULONG SA NANGANGANAK

NAKTEKOKOM

-o0o-


GAMOT SA NAGTATAE NG DUGO

JERWAKAM

-o0o-


GAMOT SA LUMALAKI ANG BAYAG

KROKGRAMET

-o0o-

PARA SA SERIOUS NA SAKIT

ROKMET OKO-UM

-o0o-


PARA SA HINDI MAKATULOG

PAKATERAM

-o0o-


PARA SA LAMIG

BEMATUM

-o0o-


PARA SA LUGA

TEMUGAM

-o0o


PARA SA SORE-EYES

KRESTIUM
KRUAM
EKDOM

-o0o-


SA GALIS

JUSAKAM

-o0o-


PARA SA MALABONG PANINGIN

JEKOROM
ELESAM
DRUAM

-o0o-


GAMOT SA KUNSUMISYON

KLUMIKARUM

-o0o-


GAMOT SA NAPASO

DEKTAM

-o0o-


PARA SA PASMA

MELERIET

-o0o-


PARA SA HINDI MAKA-IHI

LOREMARET 9x

-o0o-


PARA SA HINDI MAKATAE

JERUKUM

-o0o-


PAMPALABAS SA BULATE

MEREMSEBEM

-o0o-


SA HIKA

BELOKAM 9x

-o0o-


SA PULMONYA

JEGUTOKAM

-o0o-


GAMOT SA LAHAT NG SAKIT

BEMSIKUDAM

-o0o-


GAMOT SA PILAY

MAMIKATAM

-o0o-


GAMOT SA TONSIL

TAKDAMEKOM

-o0o-


PROTEKSYON SA MIKROBYO

BAGKRAK

-o0o-


PARA HINDI MASAKIT MANGANAK

JAKTO-UM 9x

-o0o-


PURGA SA LASON

SEMSERAM

-o0o-


PAMPAGANA SA PAGKAIN

DILALIROM

-o0o-


GAMOT SA NATIPOS

RESTO-UM
ARSEM
JEKOM

-o0o-


GAMOT SA BERI BERI

ANATOM
SEGDOM
CRUAM

-o0o-


DIVINE TREATMENT

KRUMSIKLUM

-o0o-


GAMOT SA PARALISIS

EGERAM
GRAGAUM
TENOM


ALPHA OMEGA

Miyerkules, Enero 24, 2018

ST. BENEDICT MEDAL (dasal pang buhay)

V. Adiutórium nostrum  in nómine Dómini.
R. Qui fecit coelum et terram.


Exorcizo vos numismata, per Deum Patrem  omnipotentem, qui fecit coelum et terram, mare et omnia quae in eis sunt: omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus, omni phantasma Sathanae eradicare et effugare ab his numismatibus, ut fiant omnibus, qui eis usuri sunt, salus mentis et corporis, in nomino Dei Patris  omnipotentis, et Jesu Christi  Filii ejus, Domini nostri, et Spiritus Sancti  Paracliti, et in charitate ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.
Amen.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Pater noster,
qui es in cielles, sanctificitur numen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra,
Panem nostrum quotidianum danobis hodie, et nobis debita nostra sicut et nos dimittimus, dibotoribus nostris,
V. Et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus, sperantes in te.
V. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.
R. A facie inimici.
V. Deus virtutem populo suo dabit.
R. Dominus benedicet populum suum in pace.
V. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere eos.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.
Deus omnipotens, omnium bonorum largitor, supplices te rogamus, ut per intercessionem Sancti Patris Benedicti his sacris Numismatibus litteris et characteribus a te designatis tuam benedictionem  infundas, ut omnes, qui ea gestaverint, ac bonis operibus intenti fuerint, sanitatem mentis et corporis, et gratiam sanctificationis, atque indulgentias nobis concessas consequi mereantur, omnesquo diaboli insidias et fraudes per auxilium misericordiae tuae effugere valeant, et in conspectu tuo sancti et immaculati appareant,
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Oremus.
Domine Jesu, qui voluisti pro totius mundi redemptione de Virgine nasci, circumcidi, a Judaeis reprobari, Judae osculo tradi, vinculis alligari, spinis coronari, clavis perforari, inter latrones crucifigi, lancea vulnerari et tandem in cruce mori: per tuam sanctissimam Passionemque humiliter exoro, ut omnes diabolicas insidias et fraudes expellas ab eo, qui Nomen sanctum tuum his litteris et characteribus a te designatis devote invocaverit, it eum ad salutis portum perducere digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.

Benedictio Dei Patris  omnipotentis, et Filii , et Spiritus  Sancti descendat super haec Numismata, ac ea gestantes, et maneat semper: in nomine Patris  et Filii  et Spiritus  Sancti.
Amen.

Martes, Disyembre 19, 2017

INFORMATION

Sa lahat po ng gustong makipag ugnayan sakin ito po contact no ko...

09087117536

at ito naman po aking FB ACCOUNT

https://www.facebook.com/dave.malinaohttps://www.facebook.com/dave.malinao

Lunes, Nobyembre 20, 2017

Universal Prayer

Credo Dómine, sed credam fírmius; spero, sed sperem secúrius; amo, sed amem ardéntius; dóleo, sed dóleam veheméntius.

Adóro te ut primum princípium; desídero ut finem últimum; láudo ut benefactórem perpétuum; ínvoco ut defensórem propítium.

Tua me sapiéntia dírige, iustítia cóntine, cleméntia soláre, poténtia prótege.

Offero tibi, Dómine cogitánda, ut sint ad te; dicénda, ut sint de te; faciénda, ut sint secúndum te; ferénda, ut sint propter te.

Volo quidquid vis, volo quia vis, volo quómodo vis, volo quámdiu vis.

Oro, Dómine; intelléctum illúmines, voluntátem inflámmes, cor emúndes, ánimam sanctífices.

Défleam prætéritas iniquitátes, repéllam futúras tentatiónes, córrigam vitiósas propensiónes, éxcolam idóneas virtútes.

Tríbue mihi, bone Deus, amórem tui, ódium mei, zelum próximi, contémptum mundi.

Stúdeam superióribus obœdíre, inferióribus subveníre, amícis consúlere, inimícis párcere.

Vincam voluptátem austeritáte, avarítiam largitáte, iracúndiam lenitáte, tepiditátem fervóre.

Redde me prudéntem in consíliis, constántem in perículis, patiéntem in advérsis, húmilem in prósperis.

Fac, Dómine, ut sim in oratióne atténtus, in épulis sóbrius, in múnere sédulus, in propósito firmus.

Curem habére innocéntiam interiórem, modéstiam exteriórem, conversatiónem exemplárem, vitam regulárem.

Assídue invígilem natúræ domándæ, gratiæ fovéndæ, legi servandæ, salúti promeréndæ.

Discam a te quam ténue quod terrénum, quam grande quod divínum, quam breve quod temporáneum, quam durábile quod ætérnum.

Da ut mortem prævéniam, iudícium pertímeam, inférnum effúgiam, paradísum obtíneam.

Per Christum Dóminum nostrum. Amen.