Mga Kabuuang Pageview

Huwebes, Disyembre 18, 2014

PANTESTING hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESsa mga taong  nakukulam upang siya’y iyong  
mapasigaw sa pamamgitan ng  paghihip ng oraciong ito sa palito ng  posporo, pandakaking itim o tanso  ng pandaiti sa ano mang parte ng   katawan o sa daliri ng kamay.

Narito po ang ORACION:

a).  VADE  RETRO  SATANA   

b).   NUNGUAM  SUADE  MIHI  VANA   

c).   SUNT MALA QUAE LIBAS 

d).   IPSE  VENENA  BIBAS

PAUNAWA
Ang   kahalagahan  
pa rin po ng salitang   
IPSE  VENENE  BIBAS ay pam-paalis ng bisa  ng lason.

Gamot sa MANAS hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES
Ang ORACIONG pong ito ay inyong
Ibubulong sa mga gamot ng iyong iinumin ng
Sa ganoon ay lalong magkaroon ng mabisang
 efecto ang mga gamot na inyong iinumin
tunkol sa manas.

Naito po ang ORACION:
                                    TALARISIUM  MOUERSUM

Gamot sa ALMORANAS hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES


Ibulong mo lamang ang oraciong ito 
Ng tatlong beses sa ano mang gamot  
Na ipapahid sa Almoranas at 
Madadali po ang paggaling ng sakit na ito.

Naito po ang ORACION:
REMITATAM  OCO-UM

Biyernes, Nobyembre 21, 2014

Gamot sa sakit na GOITER (bosyo). hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES

Narito po ang tatlong pamamaraan 
Upang mapagaling po ninyo ang sakit Na goiter o bosyo: 
1).   Magpakuha po kayo ng luya, di-Law man o itim na katamtaman po Lamang ang laki at dikdikin at lagyan ng kaunting langis at painitan ng kaunti sa apoy at pagkatapos po ay ibulong ang ORACION na nasa ibaba po nito at itapal ang dinikdik na luya sa tapat ng goiter. 

Narito po ang ORACION DIGNIRI  DOMINI  VIENI  DESIRE  JESUS  AMEN 

PAUNAWA: sa pasimula po sa pag-gagamot sa taong may sakit sa goiter ay hindi po pwedeng maligo sa loob ng tatlong araw. Ngunit araw araw po ang pagpapalit ng  dinikdik na luya.

2) pagbabagahin ang batong buhay at balutin ng dahon ng lagundi at itapal sa tapat ng goiter. 

3)   Ang bugtong na anak na babae, na  babae rin ang anak ay kunan mo ng sa ulo, at ang buhok na ito ay Ilagay mo sa leeg ng may  Karamdaman at maasahan po ninyo Na gagaling na ang sakit na goiter.

GAMUTAN KAHIT NASA MALAYO ANG GAGAMUTIN hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESPagpapagaling sa anumang sakit o
Karamdaman ng isang tao na nasa
Malayong lugar na kahit hindi ka
Pumunta sa bahay ng may sakit ay
Mapapagaling mo siya.

PAMAMARAAN: 
Magdasal ka muna
Ng isang KALUWALHATIAN NG
DIOS, at ganito po iyon:
IN  NOMINE  PATRI  SANCTI  ET
FILI  ET ESPIRITO  SANCTO  SA-
UCTE  SUM  ESPIRITUM  SANC-TUM
ET  NATUM  DEUS SPIRITU  SANCTO
DEUS  MITAM  SPIRI-TUS  SANCTI DIVINI  IN PRIN-CIPIO  DEUS BATUM ET BATAM  PRINCIPIO  ET REFUGIUM SANC-TUM DIVINUM  NATO  NICAM  IN  SANCTI  DEUS SINFICADO  ORI-GINAL  DESDE EL PRIMER  IM-PERITATIS  ETIAY  ICA IAO SANCTI  IN  PRINCIPIO  ANIMA-   SOLA  AC  DEI  AEI   CONDE  LA LIMPIA  IN TUI  MEUM  CRUZ  CANORUM  IMPERITATEM  VIN-CIT VERBUM  CRUZ  SANCTI VERITATIS  PAMULUM  CRUZ  INTREGATIONEM  VINCIT  PRIM REGATIONEM  APRONUNCAT REX  GLORIAM  SANCTI  DIVINE MITAM IN SALTIVIS  HUCCIUM, HACCIANIBUS  DIVINE  MICAM EDEUS  TIRRAM  SANCTI  PATER  ABAL  NOVUS  NOVA  PERME-DIUM  SANCTI  CRUCIS  NARUM  REX  PECCATORUM  SANCTI CRUCIS  APROMITAM  REX  ET CELIM CON CORDIAM  TUTUM   HUCCIUM CREVINIATUS  TUIS  DEUS
 
EMERIUM OS DEUM  A-RIUM  ET
REFUGIUM  ITAM  DE-UM
FIRMAMENTUM  LITERA-RUM
ANINA  REUM  CRUCEM  SANCTI 
ANIMA  REUM  PATO  NATUM 
SANCTO  DEUS  PURICE-RICTE
ROMIRANO  SITIIT  TIRIIT
CULTIITNE  TURIVIVIRE CELE-

VICTE  OS  CORPORE  SANCTI  REX
PIREGATIAM  MEARORUM
PRUGATIONEM  REX  GLORIAM 
SANCTI  DEUS  IN  DEUS EDEUS
EGO  DEUS  TE  DEUS  PRUCTIUM  IN
QUAMITE  VADE  RETRO  CUM
REXIONEM  SANCTI  ANGE-
LICAM  ELIUM  TUAM  IN SANCTI
PASSIONEM  ET  FILI  SANCTI  ES-
PIRITUM  SANCTUM  TUUM  CE-
VETIERRAT  COELUM. IN NO-MINE
PATRIS  ET FILI  ET  ESPI-RITUS
SANCTI  PIAY  MIRANO
PAMOLATOR  BENDITO  LEGITA-TEALABADO  ET  MULATUM  SEA  SANCTISSIMA  ROSA  MUN-DI  DEL  ALTAR  Y  DE  LALIM  PIA  CELERIZA  IMMACULATA  NATO  NATA  CONCEPCION DE LA VIRGEN  MARIA  NATUM  ET  NATAM  SEÑORA  NUESTRA  CONCEBIDA  ET  MULATUM  MIS-TERIOSA  SIN  MANCHASIN  PE-CADO  CELEVICTE  ORIGINAL DE ESTE  INSTANTE  TURVIVIRE DESU  SER  SITIIT  TIRIIT  CUTI-ITNE NATURAL  POR  SIEMPRE  JAMAS  PURICERICTE  NEMIS  E-GO  NANIUM  GAMOROBAS  ELE  NOI  VACSI  BAPTIMAN  CARCIS  LUMAYOS  ICUIS  GATCHALIA  EMITAM  GATMALIA  GATMA-LIOS   ET  CICIMAT MA  SANCTO  YETUR   NOMEN  ME  MAIGSAG  EGULHUM ADIMAN-TE  PETRAM  MATRAM  ESBAM  CRUCI SAULI  BENIDICTE  RE-NEDICTATOR  REX REUS  MIS-VIT  PATER  DOMINI  CIHIP

Isunod po ninyong banggitin ang
Pangalan ng may sakit at pagkatapos
Isunod po ninyong banggitin ang

Oraciong ito: PICCIUM  RAFFEER
ARARAM  ARCEMEDIM, 

at Pagkatapos ay isunod mong sasa-bihin

Ang mga salitang ito: 
SAAN  KA  MAN
NAROROON,  PAGKATAPOS  NG
LAHAT  NG  ITO  AY  GAGALING  KA
NA  SA  IYONG  KARAMDAMANG  ITO.