Mga Kabuuang Pageview

Biyernes, Nobyembre 21, 2014

Gamot sa sakit na GOITER (bosyo). hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVES

Narito po ang tatlong pamamaraan 
Upang mapagaling po ninyo ang sakit Na goiter o bosyo: 
1).   Magpakuha po kayo ng luya, di-Law man o itim na katamtaman po Lamang ang laki at dikdikin at lagyan ng kaunting langis at painitan ng kaunti sa apoy at pagkatapos po ay ibulong ang ORACION na nasa ibaba po nito at itapal ang dinikdik na luya sa tapat ng goiter. 

Narito po ang ORACION DIGNIRI  DOMINI  VIENI  DESIRE  JESUS  AMEN 

PAUNAWA: sa pasimula po sa pag-gagamot sa taong may sakit sa goiter ay hindi po pwedeng maligo sa loob ng tatlong araw. Ngunit araw araw po ang pagpapalit ng  dinikdik na luya.

2) pagbabagahin ang batong buhay at balutin ng dahon ng lagundi at itapal sa tapat ng goiter. 

3)   Ang bugtong na anak na babae, na  babae rin ang anak ay kunan mo ng sa ulo, at ang buhok na ito ay Ilagay mo sa leeg ng may  Karamdaman at maasahan po ninyo Na gagaling na ang sakit na goiter.

GAMUTAN KAHIT NASA MALAYO ANG GAGAMUTIN hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESPagpapagaling sa anumang sakit o
Karamdaman ng isang tao na nasa
Malayong lugar na kahit hindi ka
Pumunta sa bahay ng may sakit ay
Mapapagaling mo siya.

PAMAMARAAN: 
Magdasal ka muna
Ng isang KALUWALHATIAN NG
DIOS, at ganito po iyon:
IN  NOMINE  PATRI  SANCTI  ET
FILI  ET ESPIRITO  SANCTO  SA-
UCTE  SUM  ESPIRITUM  SANC-TUM
ET  NATUM  DEUS SPIRITU  SANCTO
DEUS  MITAM  SPIRI-TUS  SANCTI DIVINI  IN PRIN-CIPIO  DEUS BATUM ET BATAM  PRINCIPIO  ET REFUGIUM SANC-TUM DIVINUM  NATO  NICAM  IN  SANCTI  DEUS SINFICADO  ORI-GINAL  DESDE EL PRIMER  IM-PERITATIS  ETIAY  ICA IAO SANCTI  IN  PRINCIPIO  ANIMA-   SOLA  AC  DEI  AEI   CONDE  LA LIMPIA  IN TUI  MEUM  CRUZ  CANORUM  IMPERITATEM  VIN-CIT VERBUM  CRUZ  SANCTI VERITATIS  PAMULUM  CRUZ  INTREGATIONEM  VINCIT  PRIM REGATIONEM  APRONUNCAT REX  GLORIAM  SANCTI  DIVINE MITAM IN SALTIVIS  HUCCIUM, HACCIANIBUS  DIVINE  MICAM EDEUS  TIRRAM  SANCTI  PATER  ABAL  NOVUS  NOVA  PERME-DIUM  SANCTI  CRUCIS  NARUM  REX  PECCATORUM  SANCTI CRUCIS  APROMITAM  REX  ET CELIM CON CORDIAM  TUTUM   HUCCIUM CREVINIATUS  TUIS  DEUS
 
EMERIUM OS DEUM  A-RIUM  ET
REFUGIUM  ITAM  DE-UM
FIRMAMENTUM  LITERA-RUM
ANINA  REUM  CRUCEM  SANCTI 
ANIMA  REUM  PATO  NATUM 
SANCTO  DEUS  PURICE-RICTE
ROMIRANO  SITIIT  TIRIIT
CULTIITNE  TURIVIVIRE CELE-

VICTE  OS  CORPORE  SANCTI  REX
PIREGATIAM  MEARORUM
PRUGATIONEM  REX  GLORIAM 
SANCTI  DEUS  IN  DEUS EDEUS
EGO  DEUS  TE  DEUS  PRUCTIUM  IN
QUAMITE  VADE  RETRO  CUM
REXIONEM  SANCTI  ANGE-
LICAM  ELIUM  TUAM  IN SANCTI
PASSIONEM  ET  FILI  SANCTI  ES-
PIRITUM  SANCTUM  TUUM  CE-
VETIERRAT  COELUM. IN NO-MINE
PATRIS  ET FILI  ET  ESPI-RITUS
SANCTI  PIAY  MIRANO
PAMOLATOR  BENDITO  LEGITA-TEALABADO  ET  MULATUM  SEA  SANCTISSIMA  ROSA  MUN-DI  DEL  ALTAR  Y  DE  LALIM  PIA  CELERIZA  IMMACULATA  NATO  NATA  CONCEPCION DE LA VIRGEN  MARIA  NATUM  ET  NATAM  SEÑORA  NUESTRA  CONCEBIDA  ET  MULATUM  MIS-TERIOSA  SIN  MANCHASIN  PE-CADO  CELEVICTE  ORIGINAL DE ESTE  INSTANTE  TURVIVIRE DESU  SER  SITIIT  TIRIIT  CUTI-ITNE NATURAL  POR  SIEMPRE  JAMAS  PURICERICTE  NEMIS  E-GO  NANIUM  GAMOROBAS  ELE  NOI  VACSI  BAPTIMAN  CARCIS  LUMAYOS  ICUIS  GATCHALIA  EMITAM  GATMALIA  GATMA-LIOS   ET  CICIMAT MA  SANCTO  YETUR   NOMEN  ME  MAIGSAG  EGULHUM ADIMAN-TE  PETRAM  MATRAM  ESBAM  CRUCI SAULI  BENIDICTE  RE-NEDICTATOR  REX REUS  MIS-VIT  PATER  DOMINI  CIHIP

Isunod po ninyong banggitin ang
Pangalan ng may sakit at pagkatapos
Isunod po ninyong banggitin ang

Oraciong ito: PICCIUM  RAFFEER
ARARAM  ARCEMEDIM, 

at Pagkatapos ay isunod mong sasa-bihin

Ang mga salitang ito: 
SAAN  KA  MAN
NAROROON,  PAGKATAPOS  NG
LAHAT  NG  ITO  AY  GAGALING  KA
NA  SA  IYONG  KARAMDAMANG  ITO.

TRIANGLE NA BATO THEN SIGN SA BATO BATAAN

Miyerkules, Oktubre 15, 2014

THE ROBE O BALABAL NI KRISTO. hango sa AKLAT SEKRETO NG TATLONG M AT NUEVE LLAVESAng KAPANGYARIHAN po nitong
BALABAL ni KRISTO ay ito pong
Mga sumusunod:
a).  TAGAPAGBANTAY sa
Bahay.
PAMAMARAAN: Pu-
Muesto po kayo sa loob ng
Pintuan ng inyong bahay na
Paharap sa kalooban ng
Inyong bahay at sambitin
Ang mga salitang ito, at
Pagbilinan ng ganito:
Huwag mong pahintulutan
Na makapasok sa loob ng
Aking pamamahay ang mga
Magnanakaw.
b).   Sa mga NAGDADA-
LANGTAO. Kung ang
Isang nagdadalang-tao ay
mahirap manganak
ay ganito po ang iyong
gagawin:isulat lamang ang
mga salitang ito sa isang
Panyong puti, at ilagay ang  
panyong ito sa tiyan ng 
nagdadalang-tao, 
atsigurado po na madaling  
manganak ang babaeng ito.
c). PAGPAPALAYO sa mga  
masasamang espirito at  
GAMOT rin sa ano mang  
sakit ng katawan  

PAMAMARAAN: 
ilagay lamang ang panyong ito sa  
katawan ng may sakit at lalayo ang 
masamang espirito o ilagay lamang  
ang panyong ito sa tapat ng sumasakit 
at sigurado po na mawawala po 
ang sakit na naturan at maaari ring  
ibulong ang mga salitang ito 
sa bawat dulo ng ng panyong  ito sa tapat ng  Sumasakit at sigurado pong gagaling ang sakit ng
yaon.

Naito po ang mga SALITANG
 nakapaloob sa BALABAL ni KRISTO.
JESUS  ANCNUM  JESUS  MATAM
 JESUS MAGNAM  JESUS MA-LAM  
JESUS  MITAM  JESUS  SARE 
PILATUS  JESUS ADO-NAMIAM
 JESUS  SALUCTAM  JESUS LIBRE
JESUS SALTARE TUM
 AMANG SA- BAOCNUM AMEN.